ANBI

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Voorwaarden voor ANBI status, overeenkomstig art 5b AWR en 1a t/m 1e Uitv.regeling AWR 1994, meer specifiek art 1a, lid 3 letter j en lid 7.

Formele naam: Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te Dordrecht

Publieksnaam: Stichting Leergeld Drechtsteden


RSIN: 815052479

KvK: 24384577


Postadres:

Postbus 8001
3301 CA Dordrecht

IBAN: NL36 RABO 0118 9358 60

Telefoonnummer: 078 6123119

E-mail: info@leergelddrechtsteden.nl

Website: www.leergelddrechtsteden.nl


Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 1. het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school;
 2. het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is, en voorts al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. een invloedrijk bestuur dat op breed maatschappelijk gedragen steun kan rekenen en de Leergeld-organisatie op adequate wijze kan (doen) aansturen; een bestuur dat werkt volgens de Leergeldformule; intermediairs die de doelgroep in eigen vertrouwde omgeving opzoeken en helpen; het creëren van materiële middelen door middel van een op continuïteit gericht fondsenwervingsprogramma;
 2. het toepassen van de Leergeldformule, welke formule bestaat uit: lokale stichtingen die voor de gezinnen/kinderen in hun gemeenten bemiddelen tussen instellingen en doelgroep en adviseren met betrekking tot niet gebruikte wettelijk voorliggende voorzieningen en tevens eventuele materiële steun bieden in de vorm van voorschotten, giften en/of renteloze leningen en voorts alle overige niet in strijd met de wet of statuten zijnde wijzen tot verwezenlijking van voormelde doelstelling, alles in de ruimste zin des woords.

Statutaire bestuurssamenstelling

 1. Om de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen dient de feitelijke samenstelling van het bestuur dusdanig te zijn dat een eventuele aanwezige relatie tussen bestuursleden altijd een minderheid vormt.
 2. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste keer bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur vastgesteld.
 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 7. De leden van het bestuur worden benoemd voor de periode van vier jaren, welke periode twee maal met vier jaar verlengd kan worden.
 8. Een aftredend bestuurslid is, behoudens het in het eerste lid van dit artikel bepaalde terstond herbenoembaar.