Nadere informatie

Stichting Leergeld Drechtsteden (LGD) is een particuliere organisatie die zich inzet voor kinderen die in armoede opgroeien. Er werken (4,4 fte ) betaalde medewerkers en (14) vrijwilligers. Het werkgebied van de Stichting wordt gevormd door de 7 gemeenten die behoren tot de Drechtsteden.

Stichting Leergeld Drechtsteden is lid van de Landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland, een overkoepelende organisatie van 103 lokale Leergeld stichtingen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

Binnen de landelijke vereniging is Leergeld Drechtsteden één van de meest toonaangevende stichtingen waarbij een aantal zaken in het oog springt.

  • Het hoge bereik (90%) van haar doelgroep in de eigen regio.
  • De professionele werkwijze. In 2013 heeft het bestuur van de stichting de aanzet gegeven de organisatie te professionaliseren door een geavanceerd ICT-programma aan te schaffen, dat ondersteuning biedt bij de grote hoeveelheid aanvragen (20.000) die jaarlijks bij de Stichting binnenkomen. Dit werkt goed.
  • Door kindgericht maatwerk te leveren en steeds te streven naar samenwerking met partners in het sociale domein, worden de kansen voor kinderen versterkt.
  • De kracht van Leergeld in de Drechtsteden is de intensieve samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden. De SDD verwijst de ouders door als zij voor Leergeld in aanmerking komen. Daarnaast heeft Leergeld Drechtsteden zelf een overzicht van ouders die niet in beeld zijn bij de SDD, maar vallen onder de groep ‘werkende armen’.

Leergeld wordt gefinancierd door subsidie van de Sociale Dienst Drechtsteden, waarmee de meeste taken richting doelgroep kunnen worden betaald. Tevens is er een deel geoormerkt voor de kosten van de uitvoering. Het gaat om maatwerk ten behoeve van deze kinderen van 4 – 18 jaar, die een beroep kunnen doen op een vastgesteld persoonlijk budget per jaar.

LGD werft extra middelen of ondersteuning in natura bij serviceclubs, bedrijven en particulieren. Voorbeelden zijn Stichting Zakgeld, uitgestelde verjaardagsfeestjes, een voorstelling in een theater enz. De politiek wordt uitgedaagd om op een structurele manier bij

te dragen aan een maatschappelijke oplossing van de armoedeproblematiek, bijvoorbeeld door beleidsveranderingen of het verminderen van kosten van binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kinderen voor te stellen of te stimuleren.

Een voorbeeld van een aanvullende mogelijkheid is het Talentenfonds van LGD, waarin kinderen met een uitzonderlijk talent op maat gesneden ondersteuning ontvangen. In de afgelopen jaren bleek een aantal kinderen hun bijzondere gaven niet verder te kunnen ontwikkelen. Sommigen moesten een eventuele carrière voortijdig afbreken omdat er vanuit thuis onvoldoende financiële middelen waren. Daarom heeft Leergeld Drechtsteden in 2015 een talentenfonds gestart waardoor deze kinderen wel hun talent verder kunnen ontplooien.

Leergeld Drechtsteden is de afgelopen jaren een spin in het web geworden door aanvullende arrangementen te bedenken en uit te voeren in samenwerking met haar netwerkpartners inzake armoedebestrijding bij kinderen. LGD kiest hier het liefst voor een leidende en coördinerende rol om bijvoorbeeld overlap om te zetten in aanvulling. Hiermee kan een lokaal breed pakket voorzieningen gecreëerd worden, waardoor kinderen uit een gezin met een zeer laaginkomen aan alle facetten van de samenleving mee kunnen doen.

Vanuit het kantoor in Dordrecht worden de taken gecoördineerd en de aanvragen afgehandeld vanuit het principe dat het loket van de Stichting bij de mensen thuis is.

In het kader van vroeg-signalering worden de ouders die een aanvraag doen thuis bezocht. Zij ontvangen voorlichting over de werkwijze en de voorzieningen van de Stichting en worden ook voorgelicht over bestaande andere (maatschappelijke) voorzieningen die een gezin kunnen ondersteunen.

Bij het vaststellen van andere maatschappelijke problemen wordt verwezen naar een instantie die het gezin hierin verder kan informeren/ondersteunen.

Kenmerkend aan de Leergeldondersteuning is dat ouders geen geld ontvangen, Leergeld betaalt de factuur of geeft de voorzieningen in natura.

Op deze wijze is Stichting Leergeld Drechtsteden ervan overtuigd dat haar budget op de juiste wijze in overleg met de ouders wordt besteed onder het motto “Nu mee doen, is straks meetellen!”